Projekt "Beyond"

Projekt "BEYOND - Rural Communities pushing BEYOND COVID-19" sofinancira Evropska unija v okviru programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (tj. program CERV); razpis za zbiranje predlogov "Mreže mest". Odobrena so bila nepovratna sredstva v višini 148.015,00 EUR. Projekt se je začel izvajati 1. 12. 2022 in se bo izvajal do 30. 11. 2024 (trajanje: 24 mesecev).

Prijavitelj projekta/vodilni partner je Občina Cestica. V projektu sodelujejo partnerji iz petih držav članic Evropske unije. Partnerstvo vključuje naslednje organizacije in občine: 

 • Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost (Slovenija)
 • Občina Ormož (Slovenija)
 • Občina Cavriago (Italija)
 • Gemeinde Heiningen (Nemčija)
 • Comune di Usseaux (Italija)
 • Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft (Madžarska)

 

Namen projekta je povečati vključenost državljanov v dejavnosti civilne družbe in demokratične procese v podeželskih skupnostih; zlasti prikazati, kako lahko izboljšamo naše skupnosti po pandemiji COVID-19. Da bi dosegli ta cilj, je bil projekt organiziran v obliki 7 tridnevnih dogodkov, ki bodo združili državljane iz različnih okolij. Na vsakem dogodku se bo razpravljalo in razpravljalo o določenih temah, povezanih z izkušnjami partnerjev med pandemijo COVID-19, partnerstvo bo zbralo mnenja državljanov o določenih razvojnih vprašanjih in razvilo nove sinergije (tj. novo sodelovanje, novi predlogi projektov, ki se osredotočajo na potrebe državljanov itd.) V nadaljevanju so predstavljeni načrtovani dogodki v okviru projekta:

 • Uvodni dogodek v mestu Cestica, HR: marec 2023 (tema: Organiziranje prostovoljcev in dejavnosti civilne zaščite): 29.-31. marec 2023 (tema: Organiziranje prostovoljcev in dejavnosti civilne zaščite)
 • Dogodek 2 v Ajdovščini, Slovenija (organizator Sopotniki); začetek junija 2023 (TBD); tema: Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in odzivanje na potrebe starejših);
 • Dogodek 3 v Heiningenu, Nemčija: september 2023 (tema: "Kako se boš počutil?"), Heiningen (september 2023): Organizacija ukrepov, ki krepijo socialno vključenost in varstvo okolja)
 • Dogodek 4 v Cavriagu, Italija; november 2023 (tema: Povečanje vključenosti državljanov v izobraževalne ukrepe in duševno blagostanje družin)
 • Dogodek 5 v Usseauxu, Italija; junij 2024 (tema: Vključevanje državljanov v ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju kulturnih in naravnih dobrin na oddaljenih območjih)
 • Dogodek 6 v Sasdu na Madžarskem (organizator: "Sásd és Térsége Terület": september 2024 (tema: Obravnava duševnega blagostanja najbolj ranljivih oseb med pandemijo - starejših oseb in oseb z invalidnostjo
 • Zaključni dogodek v Ormožu, Slovenija (organizatorja Ormož in Cestica): konec oktobra 2024 (tema: Prilagoditev dogodkov v skupnosti, da bodo spodbujali turizem in solidarnost v skupnosti)  

 

Z organizacijo dogodkov bodo partnerstvo in udeleženci projekta pridobili naslednje koristi: 

 • Okrepljene zmogljivosti na podeželju za pripravo in sodelovanje pri ukrepih, ki prispevajo k premagovanju COVID-19 v podeželskih skupnostih;
 • boljša ozaveščenost državljanov podeželskih skupnosti o tem, kako politike/vrednote EU pozitivno vplivajo na kakovost življenja;
 • okrepljeno sodelovanje med podeželskimi skupnostmi

 

Z doseganjem teh rezultatov bodo podeželske skupnosti bolje pripravljene na soočanje s prihodnjimi izzivi, ki vplivajo na življenje državljanov. 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

Dogodek 1 - Uvodni dogodek v Cestici, Varaždinska županija, HrvaškaDogodek je potekal tri dni (od srede, 29. marca, do petka, 31. marca 2023) v mestih Cestica in Varaždin, Varaždinska županija, Hrvaška. Vse dejavnosti dogodka so potekale na kraju samem. Cilji dogodka so bili:

▪ povečati vključenost državljanov v ukrepe, ki prispevajo k civilni zaščiti na podeželju (s predstavitvijo primerov dobre prakse v Cestici med pandemijo COVID-19)

▪ razmisliti o vplivu pandemije COVID-19 na ukrepe civilne zaščite in prostovoljce v regiji

▪ prikazati, kako solidarnost med državljani prispeva h krepitvi občutka pripadnosti skupnosti

Na tridnevnem dogodku je bilo skupaj 99 udeležencev iz petih različnih držav EU (Hrvaške, Slovenije, Italije, Nemčije in Madžarske). 

Prvi dan je Občina Cestica organizirala uvodno konferenco projekta v občinski dvorani v Cestici. Namen konference je bil predstaviti projekt občanom in pojasniti, kako prispeva k večji vključenosti državljanov v civilno družbo. Po uvodni predstavitvi so predstavniki partnerjev na kratko predstavili svoje izvedene ukrepe v zvezi s civilno zaščito in prostovoljstvom v času pandemije. Ta oblika je udeležencem omogočila izmenjavo znanja in izkušenj ter poudarila, kako so prilagodili svoje dejavnosti med pandemijo COVID-19 (poudarili so, kako so vrednote EU, kot je solidarnost, vključili v ukrepe, in podali priporočila o pridobljenih izkušnjah). Kot sredstvo za vključevanje udeležencev in ugotavljanje njihovih potreb v zvezi s prostovoljstvom v njihovih skupnostih je konferenca vključevala interaktivni kviz z udeleženci (Via Slido) o učinkih prostovoljstva med pandemijo. Ugotovitve so pokazale, da je večina udeležencev menila, da smo presegli pandemijo in da so se podeželske skupnosti približale popolnemu okrevanju (76 % vprašanih), udeleženci pa so izrazili tudi pozitivno mnenje o vrednotah EU (76 %). V zvezi s pandemijo je 21 % udeležencev menilo, da je cepljenje glavna rešitev za končanje COVID-19, 72 % vprašanih pa je menilo, da je kombinacija ukrepov (cepiva, delovanje prostovoljcev, varnostni ukrepi, neposredne subvencije za državljane) pripeljala do tega, da so podeželske skupnosti končale posledice pandemije za podeželske skupnosti. Udeleženci so menili, da morajo podeželske skupnosti za popolno okrevanje po posledicah pandemije spodbujati več prostovoljstva, spodbujati socialno vključenost in bolj sodelovati z drugimi skupnostmi v EU. Na seji z vprašanji in odgovori ob koncu uvodne konference so udeleženci lahko pridobili nove informacije in znanje o tem, kako so podeželske skupnosti prilagodile ukrepe civilne zaščite, vključile državljane in se prilagodile, da bi premagale pandemijo.

Drugi dan (četrtek, 30. marec 2023) je potekal v občinski dvorani mesta Cestica. Organizirana je bila interaktivna delavnica s poudarkom na tem, kako so organi civilne zaščite zagotavljali podporo državljanom med COVID-19, da bi pritegnili udeležence in spodbudili izmenjavo znanja in izkušenj. V prvem delu delavnice so bile predstavljene najboljše prakse civilne zaščite med pandemijo. 

Skupno so potekale štiri predstavitve: 

- Občina Cestica; projekt ESS "Zaželi" (predstavnica: Marina Dukarić, vodja projekta)

- Društvo Rdečega križa mesta Varaždin: Rdeči križ Varaždin: Aktivnosti in ukrepi, ki jih organizira in izvaja Rdeči križ na podeželju v času pandemije (Predavateljica: dr: Filipa Blažon Šumečki, vodja projekta EU in vodja splošnih zadev)

- Dom za starejše/Dom "Novi Život" (Predavateljici: Iva Roža in Valentina Kocet Martinec)

- Udruga "Hiperaktivni": (Predstavnika: Tomislav Milec in Matija Hrman): Dejavnosti organizacije in njeno delovanje v času pandemije COVID 19; (Predstavnika: Tomislav Milec in Matija Hrman)

Za zaključek delavnice je Patrick Galeski (iz podjetja Galeski Management Services j.d.o.o.) izvedel skupinsko dejavnost, ki upošteva posledice in vplive pandemije COVID-19. Najprej je predstavil, kako pandemija COVID 19 odraža celoten položaj, s katerim so se državljani soočali med pandemijo gripe v letih 1918-20. S tem je želel pokazati, da je kljub temu, da je veliko ljudi med pandemijo ravnalo pravilno, veliko tudi takih, ki so se odzvali slabo. Poudaril je, da se je zgodovina med pandemijo večinoma ponovila na slab način. Kot nadaljevanje te predstavitve je Galeski izvedel skupinsko dejavnost, pri kateri so udeleženci pregledali scenarij o pomanjkanju zdravnikov v podeželski skupnosti. Udeleženci so morali razmisliti o možnih rešitvah, razpravljali pa so tudi o tem, kako rešujejo podobna vprašanja v svojih skupnostih. 

V popoldanskem delu je gasilska enota Cestica v sodelovanju z gasilsko skupnostjo Varaždinske županije predstavila svoje dejavnosti in izvedla kratek prikaz. Darko Mahjen iz občine Cestica je predstavil glavne dejavnosti gasilskih društev v občini Cestica (skupaj 6 gasilskih štabov) in opisal njihovo delovanje v času pandemije COVID-19 (tj. v svoje odzive so vključili varnostne ukrepe COVID-19). Po predstavitvi je na občini potekala gasilska demonstracija, ki je pokazala, kako ekipe sodelujejo in delujejo v izrednih razmerah. 

Tretji dan (v petek, 31. marca 2023) je v Varaždinu, v Varaždinski županijski palači, potekal projektni sestanek. Sestanek je bil namenjen opisu rezultatov projektnega dogodka in razpravi o naslednjih korakih pri izvajanju projekta. Prisotni so bili tudi predstavniki medijev, ki so poročali o projektu. Na srečanju so predstavniki projekta novinarjem podali izjave o projektu in njegovih pričakovanih rezultatih. Poleg tega je bil za udeležence organiziran kratek ogled mesta Varaždin, da bi jim predstavili mesto in kulturno dediščino Varaždinske županije.

Več informacij o dogodku in projektu je na voljo v naslednjih gradivih (samo v hrvaškem in angleškem jeziku): 

 

Dogodek 2 - Ajdovščina, SlovenijaDogodek je potekal tri dni (od srede, 7. junija, do petka, 9. junija 2023) v Ajdovščini v Sloveniji. Vse dejavnosti dogodka so potekale na kraju samem. Dejavnosti so bile organizirane tako, da so bili doseženi naslednji cilji: 

 • povečati ozaveščenost o tem, kako medgeneracijska solidarnost gradi občutek pripadnosti skupnosti in kako prostovoljne dejavnosti koristijo celotni skupnosti 
 • razmislek o vplivu pandemije COVID-19 na starejše in mlajše generacije
 • orikazati, kako solidarnost med državljani prispeva h krepitvi lokalnih ukrepov

Dan 1:
Prvi dan dogodka so potekali otvoritvena slovesnost, interaktivni vprašalnik in skupinske dejavnosti (ločitvene seje). Uvodni dan dogodka je zaznamoval poučen nagovor župana Občine Ajdovščina Tadeja Beočanina. Poudaril je prizadevna prizadevanja občine za spodbujanje vključevanja občanov v oblikovanje lokalnih politik. Župan je poudaril pomen pospeševanja ne le gospodarskega razvoja, temveč tudi spodbujanja izboljšanja kakovosti življenja občanov na vitalnih področjih, kot so izobraževanje, šport, skrb za starejše in podpora drugim ranljivim družbenim skupinam. Dogodek je dodatno obogatil župan občine Cestica Mirko Korotaj, ki je prav tako delil spoznanja in izkušnje iz svoje občine ter potegnil nekaj vzporednic med dogajanjem v času Covid-19 in trenutnimi težavami s poplavami in zemeljskimi plazovi.
Po uvodnih besedah županov je Patrick Galeski (predstavnik Cestice) predstavil rezultate dogodka 1 projekta. Sledila je kratka predstavitev projektnih partnerjev, ki so predstavili svoje dejavnosti in povzeli glavna spoznanja, pridobljena pri svojem delu med pandemijo COVID-19.

V naslednji dejavnosti so udeleženci na svojih pametnih telefonih odgovarjali na interaktivni vprašalnik (prek aplikacije Mentimeter), ki jih je spomnil na osnovne koncepte medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in prostovoljstva. Potem ko so udeleženci izpolnili vprašalnik, so odgovore pregledali in o njih razpravljali, da bi poudarili pomen prostovoljstva (na pravi način). Po kvizu so sledile ločene skupine, v katerih so vsi udeleženci razpravljali o obravnavanih temah: 1) Medgeneracijska solidarnost med COVID-19, 2) Vloga lokalnih oblasti in nevladnih organizacij v času pandemije, 3) Pogled naprej: Skupine so predstavile svoje ugotovitve in primere dobrih praks, kar prispeva k oblikovanju novih idej za dolgoročno spodbujanje medgeneracijske solidarnosti med partnerji/udeleženci. 

 

2. dan:
Drugi dan dogodka, ki ga je obiskala velika skupina navdušenih udeležencev, je ponudil bogato znanje o praksah "od spodaj navzgor" in sodelovanju, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja v podeželskih skupnostih. 

Dnevni program je vključeval razstavo/predstavitev brezplačnih prevoznih storitev za starejše, pobudo, ki jo je oblikoval Zavod Sopotniki. Direktor zavoda je predstavil, kako se je začela zgodba "Sopotnikov" (tj. Sopotnikov), kako deluje model brezplačnega prevoza, in izpostavil prilagoditve, ki jih je zavod izvedel, da bi lahko izvajal svoje dejavnosti v času pandemije (namestitev pleksi pregrad, zaposlitev osebja, dostava hrane in zdravil itd.) Med predstavitvijo je bila podrobneje predstavljena tudi informacijska infrastruktura, ki jo je institucija razvila in ki ji omogoča učinkovito in pregledno delo.
Predstavitvi je sledila skupinska dejavnost: demonstracijska vaja o dobrih in slabih praksah ("do's and don'ts") pri zagotavljanju podpore starejšim v času pandemije in izmenjava izkušenj.

Drugo predstavitev je Zavod Dobra pot izvedel na platformi "The Lore" (https://izrocilo.si), ki je bila razvita v času ukrepov Korona, ko ni bilo mogoče izvesti delavnic in dejavnosti v živo. Projekt "Izročilo" (angl. The Lore) temelji na potrebi po ohranjanju dediščine lokalnih območij Brkinov in Krasa. Njegov cilj je prenesti vrednost dediščine na mlajše generacije, ozaveščati o pomenu ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine območja ter prikazati novodobne potenciale, kako dediščino uporabiti za razvoj podjetništva na podeželju. Tretja predstavitev je bila namenjena storitvi ToyotaGO podjetja Toyota Adria d.o.o. (https://www.toyota-go.si), sodobni rešitvi za mobilnost, zasnovani posebej za podeželska območja, kjer obstoječi javni prevoz morda ne daje optimalnih rezultatov. Poleg predstavitve mobilne aplikacije za rezervacijo prevozov je bil v predstavitvi opisan model za načrtovanje in združevanje prevozov, katerega cilj je optimizirati poti in zagotoviti trajnost rešitve. Predstavljen je bil poudarek na ključnih ciljnih skupinah: mladi (obšolske dejavnosti), starejši (dostop do storitev v mestu - brezplačno za uporabnike storitev Zavoda Sopotniki).
Zadnja predstavitev/aktivnost je udeležencem ponudila poglobljeno razumevanje participativnih procesov, ki jih uporablja Občina Ajdovščina, kar je vključevalo razlago/predstavitev, kako participativni proračun opolnomoča državljane, da sodelujejo pri odločanju in financiranju projektov v svoji lokalni skupnosti. Pojasnjeno je bilo, kako Ajdovščina dodeljuje sredstva za pobudo, kakšni so koraki pri odobritvi lokalnih ukrepov, ki se financirajo s participativnim proračunom, in primeri projektov, ki se na lokalni ravni sofinancirajo s tem pristopom.  

Dan se je zaključil z vodenim ogledom Vipavskega Križa s kulinarično večerjo na Sinjem Vrhu, ki je udeležencem omogočil, da so se še bolj seznanili s kulturo in dediščino Ajdovščine. Takšen pristop je udeležencem omogočil tudi medsebojno sodelovanje, poglabljanje odnosov in izmenjavo znanja v neformalnem okolju.

 

3. dan:
Tretji dan je na sedežu občine Ajdovščina potekal projektni sestanek. Na srečanju so udeleženci podali kratko oceno dogodka. Sledil je pregled trenutnega stanja projekta (načrtovanje, komunikacija, poročanje) ter določitev datuma ter okvirne vsebine in dejavnosti za tretji dogodek, ki bo potekal od 27. do 29. septembra 2023 v Heiningenu v Nemčiji.
Zunaj srečanja so udeleženci uživali v vodenih ogledih slikovite vasi Vipavski Križ in živahnega mesta Ajdovščina ter tako poskrbeli za nepozaben zaključek bogatega tridnevnega dogodka. Sopotniki in Občina Ajdovščina so v sodelovanju s partnerstvom pripravili sporočila za medije. S tem je bilo zagotovljeno, da so o tem poročali mediji in da je bila širša javnost seznanjena z najboljšimi praksami Sopotnikov in Ajdovščine na področju podpore starejšemu prebivalstvu.


S tem pristopom k organizaciji in izvedbi dogodka so se udeleženci naučili:
- kako vključiti in povezati starejše in mlajše generacije (zlasti v kriznih časih, kot je COVID-19); 
- se seznanili z najboljšimi metodami in praksami v smislu varovanja lokalne dediščine in ohranjanja znanja in izkušenj vseh generacij,
Udeleženci so lahko tudi sodelovali in oblikovali nove projektne ideje (povezane z rešitvami mobilnosti za starejše in druge osebe v stiski). 


Več informacij o dogodku in projektu je na voljo v naslednjih gradivih (samo v angleškem jeziku): 

Facebook Twitter


Pridruži se ekipi prostovoljnih voznikov in prispevaj svoj delček za boljši jutri!

Piši nam na info@sopotniki.org